Meini Prawf Cronfa Fuddsoddi Leol 

1. Rhaid i bob busnes fod yn ariannol hyfyw.

2. Rhaid i’r busnes gydymffurfio â’r gofynion statudol perthnasol, polisïau gorfodaeth a safonau gwasanaeth perthnasol i’w sector fusnes, gan gynnwys cofrestru gyda Cyllid y Wlad ar gyfer treth.

3. Dylech wneud cais i’r Cyngor y bydd y prosiect yn digwydd o’i fewn. Os bydd y prosiect yn digwydd o fewn dalgylch mwy nag un o’r pedair Sir sy’n gyfrannog o’r Gronfa Fuddsoddi Leol, dylech wneud y cais i’r Sir y lleolir eich pencadlys, gan esbonio’r sefyllfa ar y pryd. Ni ellir ystyried cynlluniau gydag elfennau o’r tu allan i’r pedair Sir ar gyfer grant.

4. Rhaid ichwi roddi tri dyfynbris cystadleuol ar gyfer pob pryniant arfaethedig. Os oes gwaith adeiladu neu addasu o fewn y cynllun, rhaid i’r dyfynbrisiau fod gan adeiladwyr cymwys. Dylai ymgymerwr trydanol cofrestredig gyda NICEIC, neu debyg, wneud pob gwaith trydanol.

5. Deil y Cyngor yr hawl i gysylltu ag unrhyw un o’r busnesau sy’n rhoi dyfynbris ar gyfer y cais, os oes angen unrhyw eglurhad.

6. Ni fyddwch yn derbyn grant am unrhyw ran o’r cynllun a wneir gennych chwi neu eich busnes (eich eiddo chwi’n gyfan neu rannol). Rhaid hysbysu’r Cyngor os oes cyswllt personol, teuluol neu fusnes rhwng cyflenwr neu ymgymerwr â chwi neu eich cynrychiolydd.

7. Eich cyfrifoldeb chwi yw sicrhau ichwi dderbyn, neu gydymffurfio â, caniatâd cynllunio a phob caniatâd statudol perthnasol cyn anfon eich cais i mewn. Rhaid dangos tystiolaeth o hyn. Rhaid i’r busnes dderbyn a dilyn pob trwydded, caniatâd a gofynion, er enghraifft, Iechyd a Diogelwch, ac ni ddylid defnyddio’r asedau, na chaniatáu eu defnyddio, yn groes i unrhyw reol neu is-ddeddf mewn grym ar y pryd. Nid yw cymeradwyo’r grant yn cyfleu unrhyw gymeradwyaeth ond yn ariannol. Ni ddylid cychwyn unrhyw waith ar adeilad hyd nes eich bod wedi derbyn y gymeradwyaeth berthnasol.
Ni ellir talu’r grant am unrhyw waith a ddechreuwyd yn barod, neu unrhyw offer a brynwyd.

8. Ni ddylech fod yn hwyr yn talu unrhyw ddyled i’r Cyngor. Os yw eich busnes   yn symud i mewn i’r ardal, efallai y bydd y Cyngor yn holi awdurdodau cyfagos eraill.

9. Gall y Cyngor wirio os oes Dyfarniad Llys Sirol yn eich erbyn.


10. Rhaid i gyfnod prydles eiddo, os bwriedir addasu neu ailwampio’r eiddo hwnnw, fod yn fwy na phum mlynedd, ar ddyddiad y cais. Bydd angen tystiolaeth fod y perchennog yn cytuno.

11. Nid yw’r costau a ganlyn yn gymwys i dderbyn grant:
● prynu tir neu eiddo
● prynu cerbydau ffordd
● ffioedd proffesiynol
● prynu neu osod nodwedd addurnol, er enghraifft, murluniau,
   blodau, cerfluniau
● preswylfeydd
● costau marchnata nad yw’n gyfalaf
● trwsio cyffredinol, cynnal a chadw, a chostau dydd i ddydd
● prosiectau er mwyn cydymffurfio â rheolau statudol yn unig
● costau staff
● TAW adferadwy
● pryniant stoc
● caffael asedau trwy hurbwrcas, credyd estynedig neu brydles

12. Rhaid i bob arwydd y cafwyd grant tuag ato fod yn ddwyieithog – Cymraeg a Saesneg.

13. Chwi fydd yn gyfrifol am dalu unrhyw dreth, asesiadau, costau neu unrhyw daliadau eraill perthnasol i’r cynllun.

14. Rhaid caniatáu mynediad i swyddog trwyddedig y Cyngor, ar amser rhesymol, i’r eiddo i archwilio cyflwr yr asedau ac archwilio unrhyw lyfrau, cofnodion neu ddogfennau perthnasol i’r prosiect.

15. Ni ddylech aseinio, prydlesu, is-osod neu wahanu perchnogaeth y cyfan neu ran o’r asedau.

16. Dylech yswirio asedau a brynwyd gyda grant, rhag colled neu niwed, i’w pris llawn, a chadw’r yswiriant yn gyfredol. Os digwydd niwed yn ystod cyfnod y grant, ac os, ym marn yr yswiriwr, nad yw’n economaidd resymol trwsio’r niwed, dylid gwario’r holl arian yswiriant a dderbynnir i drwsio’r golled neu niwed. Dylid talu’r holl bremiwm gan ddangos y dderbynneb i’r Cyngor os gofynnir amdanynt. Dylech hefyd ymdrechu hyd eithaf eich gallu i gadw’r yswiriant mewn grym ac osgoi unrhyw beth fydd yn dirymu’r yswiriant.

17. Telir y grant ar yr amod:

●  Fod cwblhau prosiect sy’n cynnwys gwaith adeiladu a thystysgrif gan Adran Rheoli Adeiladu’r Cyngor (neu debyg) fod y gwaith yn foddhaol
●  Cyflwyno’r holl ddogfennau sy’n cefnogi’r cais i’r Cyngor.

18.  Os yw creu swyddi yn rhan o amodau’r grant rhaid dangos rhestr o bawb a gyflogwyd, gyda rhif Yswiriant Cenedlaethol i bob un.Diffinnir ‘swydd newydd’ ar gyfer y grant fel unrhyw swydd lawn
amser yn y busnes, mewn unrhyw rôl, swydd, neu swyddi, hunangyflogedig newydd, swyddi mewn busnes yn symud i mewn i’r Sir. Ystyrir swydd 30 awr yr wythnos fel ‘llawn amser’. Gellir ystyried dwy swydd gyda chyfanswm oriau o 30 awr yr wythnos fel cyfartal ag  un swydd lawn amser.

19.Rhaid i fusnes newydd sydd wedi derbyn grant fasnachu am o leiaf 30 awr yr wythnos.

20.Rhaid ichwi gytuno i beidio, neu beidio gwneud, neu ganiatáu i ddigwydd, unrhyw beth all beri fforffedu neu adfeddiannu, neu a fyddai’n creu perygl o hyn.

21. Y mae prynu peiriannau neu offer yn ail-law yn dderbyniol os yw’r pris yn un teg ac na thalwyd amdano’n wreiddiol gydag arian yr UE.

22. Y mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i hysbysebu cyflwyno grant.

23. Dylai pob hysbysrwydd i’r prosiect gennych chwi gynnwys cyfeiriad at cyfraniad y Cyngor a’r Undeb Ewropeaidd i ariannu’r prosiect.

24. Ni ellir cynnwys eitemau ychwanegol yn y cais am arian heb ganiatâd y Cyngor unwaith y cytunir ar y grant. Os yw’r cyfanswm gwariant yn llai na’r hyn broffwydwyd ynghynt (cost y prosiect o fewn cyllideb), tocir ar y grant i gyfateb. Gellir hawlio TAW os nad yw’r ymgeisydd wedi cofrestru ar gyfer TAW. Rhaid hysbysu’r Cyngor o unrhyw newid yn y prosiect, a chael caniatâd ysgrifenedig o hyn.

25.Gydol tymor tair mlynedd y cytundeb grant, gall y Cyngor ymweld â’ch eiddo i gwblhau archwiliad monitro o’r busnes a’r asedau y talwyd amdanynt gyda’r grant.

26. Grant dewisol yw hwn, ac y mae penderfyniad y Cyngor yn derfynol.