Gogledd-orllewin Cymru 

buddsoddi mewn busnes lleol

Y mae y Gronfa Fuddsoddi Leol Gogledd-Orllewin Cymru wedi ei hollol ymrwymo, ac nid ydym yn gwahodd ceisiadau newydd.

Am ragor o wybodaeth neu gyngor busnes, os gwelwch yn dda cysylltwch gyda Busnes Cymru ar 03000 6 03000

 Mae Cronfa Fuddsoddi Leol Gogledd Orllewin Cymru (NWW LIF) yn gynllun cefnogaeth hyblyg i fusnesau sy’n ceisio cynorthwyo busnesau lleol i dyfu ac ehangu (gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, sectorau twf uchel) drwy ddarparu pecyn cymorth grant dewisol penodol ar gyfer busnesau newydd a rhai cyfredol.

Mae’r cynllun yn cynnig grantiau cyfalaf o hyd at 40% o’r gwariant sy’n gymwys i brosiectau sy’n werth rhwng £1,000 a £5,000, gydag ystyriaeth yn cael ei roi i brosiectau sy’n werth hyd at £9,999 lle ceir tystiolaeth o greu swyddi. 
 
Nodwch, os gwelwch yn dda, bod y dyfarniad yn un dewisol ac yn ddibynnol ar i’r cronfeydd a’r deilliannau a ragamcenir fod ar gael o fewn siroedd unigol.

Prosiect Cydgyfeiriant UE yw NWW LIF yn cael ei arwain gan Gyngor Sir Ynys Môn (CSYM) ar ran pedair Sir Gogledd Orllewin Cymru, Conwy, Sir Ddinbych a Gwynedd ac mae’n cael ei gyllido’n rhannol trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF).