Astudiaethau Achos 

Civil Engineering Solutions

Yr Her Fusnes

Yn arbenigo mewn datrys problemau cysylltiedig â phob agwedd ar ddraenio a llifogydd, mae mwy a mwy o alw am wasanaethau Civil Engineering Solutions (CES). Fodd bynnag, mae’n fusnes cystadleuol dros ben ac mae angen i gwmni ymgynghori bach fel CES fod yn gystadleuol iawn. Am nad oedd gan y cwmni’r offer angenrheidiol i wneud yr holl waith eu hunain, mae rhan o’i archwilio a llunio adroddiadau tra arbenigol wedi golygu anfon agweddau penodol allan i gontractwyr allanol. Roedd hyn yn golygu costau ychwanegol ac yn oedi pethau. “Mae ar lawer o’n cleientiaid angen adroddiadau brys ar gyfer gofynion cynllunio gorfodol. Mae’r rhain fel arfer ar brosiectau adeiladu newydd,” meddai Joanne Roberts, y Cyfarwyddwr, “ac efo cleientiaid yn gadael eu ceisiadau am gymorth tan y munud olaf, sy’n nodwedd o’r busnes, mae’n fwy hanfodol fyth cynhyrchu adroddiad yr arolwg yn gyflym.” Er mwyn sicrhau bod y contractwyr allanol yn cynnwys y wybodaeth fanwl iawn yr oedd ar CES ei hangen, roedd y cwmni hefyd yn gorfod gofyn (a thalu) am fwy o fanylion nag oedd eu hangen mewn gwirionedd. Gyda CES yn dal i dyfu, roedd gofyniad hefyd i ddodrefnu ystafell gyfarfod fawr newydd a dwy swyddfa ychwanegol.

Sut y Defnyddiwyd Grant LIF

Gyda grant LIF bu modd i CES allu prynu eitem hanfodol o offer arolwg – theodolit mesur electronig – fyddai’n dileu’r gofyniad i roi gwaith i gontractwyr allanol. Prynodd rhan o’r cyllid ddodrefn ar gyfer ehangu’r swyddfa hefyd.

Manteision Grant LIF i Civil Engineering Solutions

“Mae ein gallu newydd yn helpu symleiddio’r broses ac yn cynyddu ein cystadleurwydd,” meddai Joanne. “Mae’r gwasanaeth a gynigiwn i’n cleientiaid yn llawer gwell gan beri bod mwy ohonynt yn comisiynu gwaith eto. Mae gallu gwneud arolygon yn fewnol yn rhoi mwy o reolaeth dros ansawdd ac yn lleihau’r amser yn sylweddol o’i gymharu â’r hyn oedd wrth roi gwaith allan i gontractwyr eraill.” Trwy ddileu’r angen i ddefnyddio contractwyr allanol, mae CES wedi gallu lleihau o leiaf 50% ar gostau paratoi adroddiadau i’w cleientiaid. “Yn bwysicach, gallwn roi gwell gwasanaeth i’n cleientiaid,” meddai Joanne, “felly mae’r gwerth sydd i’w weld am yr arian wedi gwella’n sylweddol. Rydym yn cystadlu gydag ymgynghorwyr cenedlaethol a rhyngwladol a
gallwn bellach gystadlu’n gyfartal. Erbyn hyn mae gennym y blaen cystadleuol holl bwysig yna trwy allu gwneud mwy o’r gwaith ein hunain, ac arbed amser ac arian.” Gyda’r lle ychwanegol sydd newydd ei dodrefnu yn y swyddfa, mae CES hefyd yn gallu trefnu cyfarfodydd cleientiaid mewn amgylchedd proffesiynol – gofyniad hanfodol arall at ddelio â chontractau o fri. Mae grant LIF wedi helpu symud y cwmni i gynghrair busnes newydd. “Rydym erbyn hyn yn gystadleuwyr o ddifrif yn ein diwydiant, yn
enwedig am gontractau di-ddal awdurdodau lleol a gallwn bellach gystadlu’n gyfartal. Mae defnyddio’r grant wedi helpu rhoi sicrwydd swyddi i’r tîm cyfan ac wedi mynd ymhell tuag at sicrhau twf a sefydlogrwydd yn y dyfodol.”

Cae Wennol Yurts

Yr Her Fusnes

Heb ddigon o dir i ffermio’n fasnachol rhaid oedd i Avril Humphreys, Rheolwr Gyfarwyddwr, gael hyd i ffordd o arallgyfeirio ei thyddyn teulu 16 erw. Er mwyn osgoi gorfod gwneud newid eithafol i’w ffordd wledig o fyw, roedd angen iddi godi digon o arian i gynnal a chadw’r eiddo. Ond roedd Avril yn frwd dros gadwraeth a chael hyd i ateb ecogyfeillgar a phenderfynodd ychwanegu dimensiwn newydd at ei busnes. Creodd y profiad eithaf ewn ‘Glampio’ – gwersylla moethus – ac aeth ati i droi ei breuddwyd o ‘Encil Pebyll Crwyn’ yn wirionedd. Roedd ganddi un babell groen eisoes – pabell ffrâm bren Fongolaidd ddilys – ond bwriadai brynu ail babell groen fwy cyn gynted ag y cai ganiatâd cynllunio. Ond yr atalfa sylweddol gyntaf oedd gwrthod ei chais cynllunio gwreiddiol. “Cymrodd fwy o gyfalaf nag yr oeddwn wedi cyllidebu ar ei gyfer i wneud cais ddwywaith am ganiatâd cynllunio – roedd yn gryn sioc cael fy ngwrthod y tro cyntaf,” meddai Avril. “Mewn gwirionedd roeddwn angen fy holl gyllid i brynu’r ail babell groen fwy fel bod teuluoedd hefyd yn gallu gwerthfawrogi manteision glampio ecogyfeillgar.” Roedd Clywed am grant LIF yn rhaff achub wirioneddol i gynlluniau Avril.

Sut y defnyddiwyd y Grant LIF

Roedd £3,000 y grant LIF yn ddigon i brynu’r ail babell groen fwy a rhai dodrefn a gosodion moethus i sicrhau bod ymwelwyr â’r eco-encil gwledig yn mwynhau cyfleusterau o’r safon uchaf, “Mwy moethus – mwy glampus,” meddai Avril.

Manteision y Grant LIF i CaeWennol Yurts

Nid yn unig y diogelwyd bywoliaeth Avril trwy dderbyn y grant LIF, ond rhoddodd galondid mawr iddi ddyfalbarhau gyda’i menter
anghonfensiynol. Roedd yn cynrychioli cadarnhad ‘swyddogol’ bod ei chysyniad busnes yn ymarferol. Heb brofiad blaenorol o’r
amgylchedd busnes hwn, adeiladwyd y fenter gyfan ar hunangred Avril ac, wrth gymeradwyo’r grant, dilyswyd ei hyder. “Waeth pa mor ffyddiog yr ydych, mae bob amser yn dda cael tystiolaeth bod eich cynlluniau’n ymarferol a chyraeddadwy. Roedd yn llawer mwy na dim ond cymorth ariannol,” meddai Avril. Cyrhaeddodd y chwistrelliad ychwanegol o gyllid ar yr union adeg pan oedd ei angen fwyaf a galluogodd iddi greu’r ‘profiad glampio’ cynaliadwy a ragwelodd yn wreiddiol. Gyda’i eco-encil cogyfeillgar yn llawn am weddill y tymor hwn, mae gan Avril archebion  cadarn ymhell i’r flwyddyn nesaf eisoes. “Pe na byddwn wedi gallu gwneud hyn,” meddai Avril, “byddwn wedi gorfod crebachu fy myd. Nawr byddwn yn gallu tyfu’r busnes o dipyn i beth a chymryd ein hamser i symud pethau ymlaen fel yr ydym eisiau.”

Mon Maintenance Services

Yr Her Fusnes

Gall diswyddo fod yn brofiad ysgytwol, ond pan gollodd Andrew Samuel, Wayne Allman, Stephen Evans ac Andrew Williams, i gyd o’r un shifft, eu swyddi gydag Alwminiwm Môn, ni fu’n hir cyn iddynt weld cyfle busnes newydd. Gan ddeall bod llawer o gwmnïau eraill yn tocio eu timau cynnal a chadw eu hunain, sefydlodd Andrew a’i gydweithwyr Wasanaethau Cynnal a Chadw Môn i gynnig ffitio mecanyddol a thrydanol a gwasanaethau cysylltiedig – gan fanteisio ar eu gwybodaeth arbenigol. “Pan fydd pethau’n mynd yn anodd,” meddai Andrew, “y timau cynnal a chadw yw’r cyntaf i fynd. Ond mae’r cwmnïau’n dal i fod angen gwasanaeth cynnal a chadw ac, felly, roeddem eisiau defnyddio ein profiad a chynnig gwasanaeth i lenwi’r bylchau.” Gydag ymrwymiad i’w teuluoedd a’u cydweithwyr i aros ar Ynys Môn, addawodd y pedwar mentrwr newydd sicrhau bywoliaeth iddynt eu hunain a chymaint o’u cydweithwyr segur ag y gallent. Yn benderfynol o wneud llwyddiant o’u menter newydd, aeth tîm Cynnal a Chadw Môn ati i dargedu’r sectorau cartref, masnachol, diwydiannol a hamdden. Ond, er mwyn herio’r darparwyr gwasanaethau oedd wedi hen sefydlu yn y meysydd hyn, rhaid oedd iddynt gael yr offer diweddaraf a chael pobl i gredu ynddynt. A, heb brofiad blaenorol o redeg busnes, roedd gan bob un ohonynt lawer i ddysgu a hynny’n gyflym iawn.

Sut y defnyddiwyd Grant LIF

Y gofyniad ar unwaith oedd gweithdy llawn offer, ac fe dalodd grant £5,000 LIF am offer a pheiriannau hanfodol. Felly y cafodd y cwmni ei draed dano a dechrau cystadlu am fusnes – yn enwedig o ran cynnig am gontractau mawr – yn gyflymach.

Manteision Grant LIF i Wasanaethau Cynnal a Chadw Môn

Rhyddhaodd grant LIF ddigon o arian fel bod Cynnal a Chadw Môn wedi gallu gwneud cais am ddau achrediad hanfodol, a’u cael. Yn gyntaf, diolch i’r offer diweddaraf oedd newydd ei brynu, cafodd y cwmni achrediad ISO 9001 ar ôl masnachu am ddim ond dau fis. Fel arfer, byddai hyn wedi cymryd tua blwyddyn. Gyda’r gydnabyddiaeth swyddogol hon o ansawdd, mae’r cwmni bellach yn gallu cynnig am gontractau’r diwydiant niwclear sy’n mynnu bod y safon hon gan ei holl gontractwyr allanol. Gwnaeth Cynnal a Chadw Môn gais am achrediad Iechyd a Diogelwch y Diwydiant Adeiladu a llwyddo i gael hwnnw hefyd. Mae hwn yn ofyniad hanfodol ar gyfer sicrhau contractau gydag awdurdodau lleol ac, felly, mae’r grant eto wedi gwella gobeithion busnes y cwmni’n sylweddol. Bellach, yn gallu cystadlu’n gyfartal â’r darparwyr gwasanaethau mwy sefydledig, mae Cynnal a Chadw Môn eisoes wedi cyflogi pump arall o’u cydweithwyr segur. “Mae wedi bod yn gromlin ddysgu serth iawn,” meddai Andrew, “ond rydym wedi cyflawni ein hamcan gwreiddiol a chreu dyfodol i ni ein hunain, ein teuluoedd a hyd yn oed rhai o’n cydweithwyr. Diolch i grant LIF, rydym wedi gwneud hyn i gyd yn llawer cyflymach a sefydlu cwmni sy’n gallu cystadlu’n gyfartal – yn enwedig am
gontractau mawr a fyddai fel arall wedi bod allan o’n cyrraedd am gryn amser.

Diagnostic Innovations Ltd

Yr Her Fusnes

Mae Diagnostic Innovations Limited (DIL) yn arbenigo mewn datblygu, gweithgynhyrchu, gwerthu a chymorth technegol ar gitiau profi at ddefnydd proffesiynol mewn labordy a hunanbrofi. Yn arbennig, mae ei gynhyrchion yn cynorthwyo diagnosis o alergedd. Meddai Peter McCulloch, Prif Weithredwr, “Mewn marchnad mor dechnegol ac sy’n newid yn gyflym, bydd ein busnes yn llwyddo neu’n methu gan ddibynnu ar ein gallu i ddenu adwerthwyr mawr a dosbarthwyr rhyngwladol. Felly, mae’n hanfodol i ni gael wefan broffesiynol a hygyrch. O’r blaen roedd gennym ddwy wefan ar wahân – un ar gyfer defnyddwyr cartref ac un ar gyfer labordai profi bwyd. Nid oedd y naill na’r llall o’r rhain yn cynrychioli ein cynhyrchion yn effeithiol ac, yn ôl pob tebyg, roeddent yn rhwystro yn hytrach na helpu ein hymdrechion marchnata.” Roedd wedi bod angen gwefan newydd ers cryn amser ac  roedd yn cyfyngu’n ddifrifol ar dwf busnes.

Sut y Defnyddiwyd Grant LIF

Talodd y grant LIF am greu gwefan hollol newydd ystyriol o’r cwsmer sydd bellach yn cyflwyno delwedd gorfforaethol roffesiynol dros ben. Trwy gyfuno dwy wefan oedd yn tangyflawni o’r blaen, mae gwefan newydd Imutest.com yn cynnig galluoedd blaengar gan gynnwys cyfleuster archebu ar-lein soffistigedig ac optimeiddio chwilotwr manwl gyda system ragorol ar gyfer rheoli cynnwys. Mae’r wefan yn darparu gwasanaethau penodol ar wahân ar gyfer cwsmeriaid preifat a masnachol ac mae’n caniatáu cyflwyno cynhyrchion y cwmni i’r fantais fwyaf. Hefyd achubodd DIL ar y cyfle i greu logo corfforaethol newydd sy’n atgyfnerthu’r gwelliannau i’r ddelwedd gorfforaethol.

Manteision Grant LIF i Diagnostic Innovations Limited

Gwelodd DIL adfywiad o’i fusnes. Bu cynnydd o 20% mewn ymweliadau â’r wefan ers i’r wefan newydd ddechrau gweithredu ac, yn bwysicach, mae’r cwmni hefyd wedi gweld cynnydd mewn busnes go iawn yn deillio o’r wefan newydd. Meddai Peter “Ni fyddai dosbarthwyr rhyngwladol newydd hyd yn oed yn ystyried ein defnyddio heb y cyfleusterau uwch sydd ar gael ar ein gwefan newydd.” Mae’r cwmni wedi ychwanegu dimensiwn newydd i’w fusnes ac mae ei drafodion yn llawer mwy cost-effeithiol, gan arbed arian i DIL wrth brosesu archebion mewn ffordd lawer mwy effeithlon. Fel rhan o’r prosiect, mae DIL hefyd wedi datblygu meddalwedd ar gyfer partneriaid marchnata cyswllt, sydd wedi helpu cynyddu faint o nwyddau sy’n cael eu gwerthu trwy gynyddu nifer ailwerthwyr y wefan. “Mae’n ddyddiau cynnar eto,” meddai Peter, “ond mae ein dolenni marchnata cyswllt wedi bod yn wych efo cwsmeriaid newydd yn cael hyd i ni bron bob dydd.” Mae cael y wefan newydd hefyd wedi gwella ysbryd a chymhelliad ar draws y cwmni cyfan – mae’r wefan newydd yn dystiolaeth glir bod y cwmni’n symud ymlaen. “Rydym yn gobeithio ein bod yn y lle iawn ar yr adeg iawn gyda’r cynhyrchion iawn,” meddai Peter, “ac efo’n mynediad gwell at y Rhyngrwyd mae’r dyfodol yn edrych yn addawol dros ben.”